Generalforsamling d. 15/9 kl. 19.30

Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Tennisafdelingen tirsdag den 15. september 2020 kl 19.30 jfr. vedlagt.

  • Dagsorden, jfr. § 6 stk. 11
  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
  • Indkomne forslag*)
  • Valg af afdelingsformand (lige år) Martin Johansen er parat til at genopstille
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Lautrup er på valg, men er parat til at genopstille.
  • Valg af 1 suppleant (hvert år)
  • Eventuelt

*) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Tennisafdelingen

Budget 2020
Regnskab 2019